Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Voetzorg Jolanda en een cliënt waarop Voetzorg Jolanda deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten
Voetzorg Jolanda zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Voetzorg Jolanda zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. Deze kunnen gemaakt worden via Whatsapp, telefoon of per mail. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden. Deze verhindering doorgeven kan ook via Whatsapp, telefoon of per mail. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, wordt de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekend.

4. Betaling
Voetzorg Jolanda vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in de praktijk en op de site. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% btw. Prijswijzigingen zijn 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk aanwezig. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Voetzorg Jolanda tijdens het eerste consult van alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitvoering. Voetzorg Jolanda behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van cliënt gedeeld worden met andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft ten aller tijde recht op inzage in eigen behandelgegevens. Voetzorg Jolanda zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

6. Geheimhouding
Voetzorg Jolanda is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Voetzorg Jolanda verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Voetzorg Jolanda is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Voetzorg Jolanda is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging & diefstal
Voetzorg Jolanda heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Voetzorg Jolanda meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Garantie

Voetzorg Jolanda geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandelingen en de producten.

Deze garantie komt te vervallen indien:

  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

 

10. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of over een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Voetzorg Jolanda.

Voetzorg Jolanda dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Bij een gegronde klacht zal Voetzorg Jolanda de behandeling opnieuw verrichten. Is een overeenstemming tussen cliënt en Voetzorg Jolanda niet mogelijk dan kan de cliënt het geschil voorleggen bij de geschillencommissie.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial